Jako HASIČ mám V BOHU svou JISTOTU

Hasičským povoláním si plní dětský sen a nachází v něm také smysl života – službu druhým. Přestože čtyřiadvacetiletý Vítězslav Chán ml. vystudoval konzervatoř na jihu Čech, už čtvrtým rokem je členem Hasičského záchranného sboru ČR. Během svých směn se pravidelně dostává do nejistých a nebezpečných situací, když bojuje nejen s požáry, ale mnohdy i s nástrahami, na něž se nelze připravit. Pevnou půdu pod nohy mu pak vrací nejen milovaná hudba, ale také rodina a vztah s Bohem.

Jak ses vlastně dostal k hasičskému po­volání?
Ke čtvrtým narozeninám jsem dostal velké hasičské auto. Tatínek mi tehdy na zahra­dě připravil ohýnek, který jsem si mohl sám uhasit. Nejspíše tehdy se ve mně probudil sen stát se hasičem a já jsem si od této doby začal, jako mnoho jiných dětí, hrát na hasi­če. Přestože jsem nakonec vystudoval kon­zervatoř, k myšlence působit „u hasičů“ jsem se opět vrátil, když se můj starší bratr stal záchranářem. Inspiroval mne a já se defini­tivně rozhodl. Zjistil jsem si vše potřebné, modlil se za to a absolvoval náročné přijíma­cí řízení. Vše se podařilo a dnes si už téměř čtyři roky plním svůj dětský sen.

Máš nějakou specializaci v rámci své­ho týmu?
Patřím mezi výjezdové hasiče, takže vyjíž­dím téměř ke všem nahlášeným událostem. V našem povolání se ale můžeme dále v růz­ných směrech zdokonalovat. Proto jsem le­tos absolvoval kurz na pozici hasič-strojník. Mým dalším velkým snem bylo totiž velká auta řídit. A to se mi také splnilo.

Copak dělá takový strojník?
Obsluhuje například speciální požární, výš­kovou a vyprošťovací techniku. Jinými slovy má na starosti úkoly spojené se zásahovým vozem – musí dovézt hasiče k místu zása­hu, pouští vodu a dbá na to, aby se vozidlu během zásahu nic nestalo. Nese zodpověd­nost nejen za zásahový vůz, ale i za technic­ké vybavení.

Jaké jistoty vůbec nabízí práce hasiče?
Velmi si vážím toho, že jsem součástí orga­nizace, která funguje a zároveň má i kvalit­ní zázemí a techniku. Být v dnešní době ha­sičem je něco úplně jiného než před dvaceti nebo třiceti lety – celková modernizace je opravdu znát. Jsme také mnohem lépe za­bezpečeni. Během zásahu mám u sebe vždy alespoň jednoho kolegu, který mě jistí. Kdy­by se něco stalo, je schopen mne z nebezpečí vytáhnout ven.

Jaké nejistoty naopak tato práce při­náší?
Naše dvacetičtyřhodinové směny jsou vel­mi různorodé a pokaždé může výjezd přijít kdykoli – ať už obědvám, čistím si zuby nebo třeba spím. Nejistotu prožíváme i při samot­ném výjezdu. Během cesty k zásahu dostá­váme základní informace, ale teprve až na místě jsme schopni situaci správněji vyhod­notit.

K jakým zásahům vlastně vyjíždíte?
Hasiči mohou vyjet, kdykoli je potřeba, mají hustou síť stanic po celé zemi a dojezdové časy jsou relativně krátké. Odbornost ha­sičů se tedy postupem doby velmi rozšířila a nároky se zvýšily. Dnešní hasič by měl do­kázat téměř „všechno“ – technickou pomoc, hašení požárů, pomoc u dopravních nehod a další věci (např. odchyt zvířat). Vyjíždíme dokonce k zásahům, o kterých jsem ani nevěděl, že patří do naší kompetence.

Co to bylo?
Byl to shodou okolností můj úplně první vý­jezd. Paní nás přivolala, protože jí nestarto­valo auto. Jindy jsme kupříkladu zachraňo­vali uvízlého holuba na střeše, odstraňovali převis sněhu ze střechy nebo řešili defekt vozíčkáře uprostřed křižovatky. Takové vý­jezdy jsou ale výjimečné.

Které z vašich výjezdů jsou nejčastější?
Sloužím v Ostravě na Fifejdách, což je cen­trum města. Nejčastěji proto vyjíždíme k technické pomoci, třeba k měření koncen­trace plynu v průmyslových částech Ostra­vy. Časté je také otvírání dveří a požáry bytů nebo zahradních domků, v neposlední řadě i dopravní nehody. Je ale pravdou, že lidé v centru města nejezdí tak rychle, a proto je tam nehod méně než někde mimo město.

Míváš strach nebo obavy, když zazní si­réna a ty musíš vyrazit do akce?
Záleží, kdy siréna zazní... Pokud poplach za­houká v noci a člověk je v hlubokém spánku, srdce se mu rozbuší hodně rychle. Co se týče strachu, mám ho stále méně, ale jsou přípa­dy, kdy se strach samozřejmě přihlásí. Jed nou se mi stalo, že jsme jeli na otvírání bytu, kde bylo podezření na sebevražedné úmy­sly. Když jsme otevřeli dveře, stál tam pán, který na nás mířil pistolí. Tehdy jsem strach opravdu měl. Kolegové od policie naštěstí zasáhli rychle a účinně a vše se obešlo bez zranění.

Nebezpečí ale asi bude na hasiče číhat mnohem častěji, že?
Někdy je to adrenalin. Stalo se mi, že něko­lik metrů přede mnou vybuchla propan-bu­tanová láhev, požár se roznítil a člověk si pak klade otázku, jak to asi dopadne. Strach je určitě součástí naší práce, ale učíme se ho překonávat a bojujeme s ním i během růz­ných tréninků a školení.

Připouštíš si, že se už od zásahu nemu­síš vrátit?
Většinou se ty situace, které vzbuzují strach, stanou velmi rychle a člověk nemá čas pře­mýšlet, jestli se vrátí. Pokud se ale požár vy­mkne kontrole, člověka napadne, co bude dál a jestli ještě uvidí svou manželku, rodi­nu a přátele. V takových chvílích se mod­lím: „Bože, pomoz mně i mému týmu vrá­tit se v pořádku na základnu.“ Mám v Bohu mnohem větší jistotu, věřím, že mě chrání, a i když se něco pokazí, vím, že to má ve svých rukou.

Jak tvá práce souvisí s tvojí vírou?
Být tady pro druhé a pomáhat, když jsou lidé v nouzi, je nejen náplní mé práce, ale i smyslem mého života. Odpovídá to i tomu, co učil Ježíš Kristus. Vidět pak ty vděčné po­hledy zachráněných lidí, to se nedá popsat.

Jak si čistíš hlavu od neštěstí, která ví­dáš velmi často?
Když jde o něco náročnějšího, je zásadní probrat to s týmem. V jednotce nám také například dost pomáhá černý humor. Roz­hodně se však snažím nenosit si práci domů. Pokud mi i tak nějaké nepříjemné zážitky ze zásahu v hlavě zůstanou, velmi rád jezdím na kole do přírody, kde se ty myšlenky sná­ze rozplynou.

Mezi hasiči najdeme lidi s různými (i netechnickými) obory. Přesto hasič s konzervatoří je spíše výjimka. Je pro tebe hudba i nadále důležitá?
Přestože jsem si vybral povolání, které s hudbou nesouvisí, zůstala stále nedíl­nou součástí mého života. Ve svém volném čase nejen hraji na klavír a kytaru s přáte­li, ale také skládám. Naposledy ukolébav­ky pro syna Benjamina, který se nám narodil v červnu 2022. Hudba je úžasným darem od Boha, za který jsem velmi vděčný. Proto je pro mne velkou životní oporou i v dobách nejistoty.

Děkuji za rozhovor.
Filip Muroň