K ZEMI HLEĎ

V roce 2021 Netflix svým divákům nadělil vánoční dárek v podobě satirické tragikomedie „K zemi hleď“ (v originále „Don’t look up“). Film se téměř okamžitě stal senzací a nejsledovanějším titulem Netflixu během vánočních svátků. Snímek získal čtyři nominace na Zlatý glóbus a šest nominací na Critics’ Choice Award.

K popularitě filmu jistě přispělo také hvězd­né obsazení v čele s Leonardem DiCapriem, Cate Blanchett, Meryl Streep nebo Jenifer Lawrence. Hlavní devizou snímku je přede­vším jeho aktuálnost, hluboký vhled do my­šlení současného člověka ovlivněného so­ciálními sítěmi, fake news (falešné zprávy), touhou po senzacích a politickým populis­mem (snahou politiků zalíbit se lidem nabíd­kou „jednoduchých“ řešení složitých témat).

Zápletka snímku není nikterak originál­ní. Dva vědci – dr. Mindy (DiCaprio) a dok­torandka Dibiasky (Lawrence) – zjistí, že za půl roku do Země narazí kometa, která zničí většinu života. Zvládne lidstvo mobili­zovat své síly a odvrátit hrozící katastrofu? Přestože k tomu hlavní zápletka vybízí, děj není heroický ani patetický, jak jsme zvyk­lí z amerických filmů s podobnou tematikou (např. Armageddon či Drtivý dopad). Zce­la v duchu postmodernismu je téma pojato s humorem, nadsázkou a vysokou mírou cy­nismu, přesto se vyhýbá bezbřehému a laci­nému nihilismu (nic nemá smysl). Právě toto postmoderní pojetí tématu zesiluje některá ústřední témata filmu: 1. Je dnešní (západní) společnost ochotná připustit existenci prav­dy? Jsme ochotni opustit naše uměle vytvo­řené světy a čelit nepříjemné skutečnosti?

A pokud je to potřeba, umíme a jsme ochotni obětovat se, odříci si něco? 2. Má v šíleném světě ještě něco opravdovou hodnotu?

Ve filmu hraje ústřední roli téma prav­dy a jejího významu. Hlavní představitelé chtějí varovat svět. Proto vystupují ze světa „normálnosti“ a exaktní vědy, kde jsou mě­řítka pravdy jasně daná, a vstupují do bizar­ního světa politiky a showbyznysu, kde je pravda jaksi „tekutá“ a relativní, případně urážlivá či odpudivá. V tomto světě se prav­da měří její využitelností pro dosažení vlast­ních cílů, získání moci, peněz či popularity. Jako taková musí pravda počkat ve frontě před jinými „důležitými“, zajímavými či zá­bavnými informacemi a událostmi. Prav­da nesmí narušovat naše myšlenková sché­mata, naše vlastní plány a představy o světě a o sobě. Proto je potřeba si pravdu ochočit a přizpůsobit našemu přízemnímu vnímání reality. Jakýmsi vyvrcholením tohoto posto­je k pravdě je kampaň americké prezident­ky (M. Streepová) nazvaná „Don’t look up“ (Nedívej se nahoru), podle které byl nazván celý film. Tato kampaň (která záměrně při­pomíná mítinky Donalda Trumpa a jeho vo­ličů) má odvrátit pozornost občanů od ne­příjemné pravdy – blížící se komety a zániku světa. Podobně jako mnozí současní popu­listé prezidentka tímto tématem rozděluje společnost, aby získala politické body.

Protikampaň „Just look up“ (Prostě se podívej nahoru), která se naopak snaží zamě­řit pozornost na blížící se katastrofu, ovšem působí podobně bizarně a komicky. Ve stře­tu těchto dvou kampaní jako by se střetáva­ly dva světy – starý svět modernismu s jasně danými hodnotami a předem danou prav­dou (kampaň „Don’t look up“) a nový svět postmodernismu („Just look up“), ve kterém se lidé naivně rozplývají nad svými vzneše­nými pocity a touhou učinit svět lepším. Oba pohledy na svět se však ukazují jako povrchní a marné. Pravda (realita) totiž nebere ohled na naše touhy, fantazie či myšlenkové a so­ciální bubliny, do kterých se pro vlastní po­hodlí a kvůli pocitu sounáležitosti uzavíráme. Pravdu nezajímají lajky, dobře vymyšlené vti­py a memy, krásné písně, zesměšňování ná­zorových oponentů, politická gesta a chyt­ře vymyšlené argumenty. Pravda se ve filmu se strojovou přesností blíží k naší Zemi, ať si o tom lidé myslí, co chtějí.

Odvrácení katastrofy spočívá ve využi­tí všech dostupných prostředků na odkloně­ní dráhy komety. Tomu ovšem brání někte­ří průmysloví magnáti, kteří chtějí kometu využít jako zdroj vzácných nerostných su­rovin. Amerika by pak nebyla závislá na do­vozu cenných kovů. Hlavní představitelé se bezradně snaží společnost přivést k jediné správné reakci na blížící se katastrofu – stra­chu, který by společnost probudil z dřímoty a přiměl ji k akci. Neustále však musí bojo­vat proti nástrahám všudypřítomného „blá­tivého myšlení“, které společnost paralyzuje.

Příběh o kometě a Zemi je vlastně podo­benstvím popisující současné globální pro­blémy. Zároveň film ukazuje, jakým způso­bem se k nim lidstvo staví (už jenom proto, že v kometách není mnoho vzácných kovů, na rozdíl od asteroidů, o jejichž ekonomic­kém využití se dnes již přemýšlí).

Pro křesťana však děj filmu nabízí ješ­tě něco navíc. Ukazuje, jak může dva tisíce let stará víra pomoci dnešnímu světu v pří­stupu k pravdě. Zaprvé – z křesťanství jasně vyplývá, že pravda „existuje“. Pravda není lidský výmysl, není otázkou názoru či pre­ferencí, pravda nevzniká díky dobře promy­šlené argumentaci. Pravdu je navíc možné poznat. Ježíš říká: „Poznáte pravdu a prav­da vás učiní svobodnými“ (Jan 8‚32). Pro­to jsem přesvědčen, že bychom měli pravdu skutečně hledat. Mistr Jan Hus to vyjád­řil takto: „Slyš pravdu, hledej pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, braň pravdu až do smrti.“

To ovšem také znamená, že je třeba brát vědu vážně – i se všemi jejími chybami. Ano, věda se dostává (a má dostávat) do rozhovo­ru s naší vírou, ale to věřícímu může pomo­ci „osahat“ si hranice vlastní víry i hranice vědy. Právě ono napětí mezi vědou a vírou nám pomáhá uvědomit si, co „vím“ a čemu „věřím“. Někdy si lidé neuvědomují, že něče­mu „věří“, že mají svůj světonázor, ideologii, žebříček hodnot apod. Pokud ovšem člověk o své víře neví a neumí o ní pochybovat, neumí většinou ani rozlišit, kde jeho víra končí a začíná, a kde končí a začíná vědecky doka­zatelná realita. Od toho už je jen krok k za­měňování svého přesvědčení za realitu, což může mít fatální následky, jak je dobře vi­dět právě z filmu „K zemi hleď“. Nepokorná víra, která se nenechá korigovat ověřitelnou skutečností, se totiž může proměnit v lež. Nádherný citát o pravdě a lži pochází z pera V. A. Legasova (vedoucí vyšetřovací komise havárie elektrárny Černobyl): „Když pravda uráží, pak lžeme a lžeme, dokud nezapome­neme, že nějaká pravda je. Ale ona je. Kaž­dou lží si děláme u pravdy dluh. A dřív nebo později se dluh musí splatit.“

Velmi silnou scénou filmu je závěreč­ná večeře hlavních hrdinů. Ve světě absur­dity, chaosu a zmaru nachází skupinka lidí bezpečný přístav v kruhu rodiny a přátel.

V upřímných vztazích se dotýkáme něčeho, co přesahuje hranice tohoto nejistého svě­ta a dotýká se věčnosti. A dotyk „toho věč­ného“ je ve filmu umocněn neumělou, ale upřímnou modlitbou jednoho z účastníků večeře. Současné i ty budoucí krize v nás buď probudí hloubku a opravdovost, stme­lí a posílí, nebo nás rozdělí, otupí a zničí – vybrat si můžeme a MUSÍME sami. Je třeba doufat, že si vybereme správně.

Mgr. Jiří Koun vystudoval Obchodní akademii v Děčíně, Teologický seminář na Sázavě a Teologii a religionistiku na Husitské teologické fakultě. Má dvě děti – Markétku (11) a Bártíka (9). Od roku 2009 působí jako kazatel Církve adventistů sedmého dne.