META MODERNA aneb znovu ZAHLÉDNOUT BUDOUCNOST

Jak vlastně přemýšlí generace zvaná „Y“ nebo „mileniálská“, která nyní jako většinová v produktivním věku přebírá rozhodující odpovědnost v naší společnosti? A má toto nové pokolení vůbec nějaké převažující společmyšlenkové zaměření?

Podle nizozemských kulturních teoretiků Timothea Vermeulena a Robina van den Akkera, autorů přelomového eseje Poznámky k metamodernismu, je to cílevědomý odpor k cynismu a beznaději předchozí, tak zva­né postmoderní éry. Naopak se snaží o ná­vrat k všelidským ideálům, přes všechna jejich sebevětší minulá zneužití a diskreditace. Ve své eseji autoři popisují tuto novou situa­ci zdánlivě protichůdnými spojeními „infor­movaná naivita“, „pragmatický idealismus“ nebo „návrat budoucnosti“.

Podle Vermeulena a van den Akke­ra „postmoderní kultura zpochybňová­ní, zesměšňování a znehodnocování“ skončila a nahradila ji angažovanost, zaujetí a upřímnost, „i kdyby byl ideál nedosažitel­ný“. V „metamoderní“ společenské  situaci se podle autorů stále častěji setkáváme s aktivitami, které vyjadřují naději, snaží se o upřímnost a jsou tak motivovány napros­to odlišně, než bylo příznačné pro postmo­derní přístup.

Nová forma modernity se projevuje pře­devším neustálým plynulým kolísáním mezi zaujetím a odstupem. Toto propojování pro­tikladů jejich střídáním sbližuje metamoder­nu s romantikou – smyslem pro velký příběh života a světa, zájmem o mystiku, tajemství, soucit, laskavé vztahy, alternativní, etič­tější životní styl a vědomé rozhodnutí cele se o něj pokoušet, i když se to jeví nemož­né a všechny okolnosti hovoří proti: „Jejich osudem je ubírat se za horizontem, který neustále ustupuje.“

Metamoderna má podle Vermeulenova a van den Akkerova textu s postmodernou, vůči níž je vnitřně v opozici, i některé vnější společné rysy, zejména odmítání ideologic­kého a dogmatického fanatismu moderny. Blízká je oběma i ironie, ta metamoderní se ale pojí s touhou, zatímco bezbřehá postmo­derní s beznadějí a apatií. Nová generace bez předsudků upírá pozornost na to, co nelze vyjádřit, co je absolutní, nadpřiroze­né, na rozdíl od bezedně skeptické postmo­derny libující si v chladném pitvání a obna­žování významů. Zatímco pro postmoderní generaci dnešních většinových seniorů je ce­lým horizontem bytí přítomnost, metamo­derní lidé k času přistupují nově – obrace­jí se i k minulosti a zejména k budoucnosti: „Nezabývají se ideály proto, aby je parodo­vali nebo aby po nich nostalgicky toužili, ale proto, aby znovu mohli zahlédnout a prožít budoucnost, která se ztratila z dohledu.“

Tim Vermeulen to vysvětluje takto: „Přichází nová generace, která říká: musí­me tomu zase dát smysl, musíme dát něja­ký směr našemu konání. Tato nová gene­race začíná opět kreslit vzdálené obzory. Vynalézá nové způsoby, jak tvořit horizon­ty a malovat obrazy lepší budoucnosti. Tyto horizonty však nemají racionální povahu a nevycházejí ze zkušenosti jako horizon­ty 20. století, protože panuje shoda v tom, že modernistický způsob tvoření obzorů je vyčerpán. Lidé už nevěří ve vědu. Podívej­te se na sílu hnutí proti očkování, které říká, že věda je nesmysl, že je zkažená a zkorum­povaná. Nebo na ty, co jsou přesvědčeni, že je Země placatá. Podle nich je věda blábol. Anebo se podívejte na krimidokumenty – říkají, že systém spravedlnosti je zkažený a právo nevymahatelné. A tak se postupně zhroutily všechny systémy, které nás dříve orientovaly a ověřovaly nám, co je pravda. Dnes jsou v troskách. S tím, co zůstalo, pra­cujeme, jako by to tak bylo, ale nutně to tak být nemusí. Snažíme se vydedukovat, jak by to bylo, kdyby to tak bylo, jaká by byla bu­doucnost, kdyby byla.“

Ani v rámci metamoderny nejsou přiro­zeně vztahy mezi lidmi vnímány jako idyla, ale jsou nově základem, na kterém je možné a potřebné stavět. Nová generace ve vzta­zích vytrvale směřuje k jistotám, i kdyby bylo předem jasné, že jsou nedosažitelné. Záleží jí na mravnosti a opravdovosti, apelu­je k péči o druhé a životní prostředí.

„Pomalu nám začíná docházet, že jsme s klimatickou změnou něco prošvihli,“ míní Tim Vermeulen, „jsme vlastně už pod vo­dou. Připomíná to v mnohém Nietzsche­ho ‚Bůh je mrtev‘ a my všichni chodíme ko­lem dokola s lucernou a pátráme po Bohu. A stejně tak se ptáme, kde je to nezničené klima. Může se vrátit? Z toho, co vím od vědců, kteří na tom pracují, bojujeme ztra­cenou bitvu. Ale co jiného můžeme dělat než navzdory tomu přece jen dál dávat věcem nový význam a směr?“

Generace metamodernistů vyrostla s vě­domím, že žádná pravda neexistuje, s nedů­věrou ke všem velkým příběhům, a přesto pociťuje touhu po obojím. Ve své „informo­vané naivitě“ chce věřit – navzdory svému nastavení. Věřit v lepší svět, který ve sku­tečnosti třeba nikdy nenastane, pragmatic­ky a idealisticky. Ale je to opravdu tak nové? Nečteme už v Bibli o víře jako o bytostné po­třebě „spolehnout se na to, co nevidíme“?

 

Tomáš Kábrt je publicista, od 80. let působil v ilegálním tzv. samizdatu, po demokratickém převratu v novinách Deník a MF DNES. V současné době publikuje opět nezávisle a zabývá se mediálním poradenstvím a zprostředkováním. Studoval také sociální práci a teologii.