POMÁHAT MŮŽE skutečně KAŽDÝ

Ing. Petr Máška vystudoval VŠCHT Praha. Od  oku 2002 spolupracuje s humanitární organizací ADRA ČR. Stál u zrodu pobočky ADRA, o.p.s., v České Lípě (2009), ve které je nyní koordinátorem Dobrovolnického centra na Českolipsku. Od roku 2020 je členem pilotního týmu projektu Regionálního dobrovolnického centra Libereckého kraje.

Petře, mohl bys představit projekt, na kterém pracujete v České Lípě?
My jsme hned po revoluci chtěli nějak po­máhat a líbila se nám práce humanitární or­ganizace ADRA, protože dělala potřebné a smysluplné věci. A tak jsme ji začali pod­porovat a zapojili se do různých sbírek, tře­ba na podporu válkou postižené Jugoslávie. A pak, v roce 2008, kdy vypukla hospodář­ská krize a kolem nás byly tisíce nezaměst­naných, jsme chtěli pomáhat intenzivněji. Proto jsme v březnu 2009 založili pobočku ADRA v České Lípě.

Nejprve jsme se zaměřili na pomoc ro­dinám postiženým ztrátou zaměstnání. Od počátku jsme chtěli mít i profesionální oporu, proto jsme navázali spolupráci jak s Úřadem práce, tak s Poradnou při finanční tísni Praha, kterou jako jedinou financují přímo banky. Koncem roku 2009 jsme založi­li také Dobrovolnické centrum. V roce 2010 pak přišlo Ministerstvo vnitra s projektem krajských center pro integraci cizinců a oslo­vili nás, zda bychom jim pomohli s organi­zací kurzů českého jazyka. Díky tomu pak na naší pobočce ADRA probíhaly 10 let kur­zy češtiny. V jednu chvíli jsme dokonce měli ve dvou městech 8 učitelů češtiny. Pak se k tomu logicky přidalo i právní a sociální po­radenství pro cizince, které si už samo zajiš­ťovalo Centrum na podporu cizinců Minis­terstva vnitra.

Proč jste se vůbec do něčeho takového pustili?
Reagovali jsme na krizi kolem nás a sna­žili jsme se pomoci lidem. Pomáhali jsme jim s vyřizováním korespondence s věřite­li, se splátkovými kalendáři, později i s oddlužením nebo s osobním bankrotem. My jsme nikdy nenabízeli přímou finanční po­moc, i když ji lidé po nás žádali. Proto jsme uspořádali řadu benefičních koncertů a vý­těžek jsme věnovali na podporu potřebným. Dnes v této oblasti spolupracujeme s Nadací ADRA, se kterou pořádáme veřejné finanční sbírky pro rodiny ve finanční tísni.

Nyní jsme také zareagovali na uprch­lickou vlnu z Ukrajiny. Poskytujeme infor­mační služby pro Ukrajince a provozujeme dva kurzy češtiny v České Lípě a dva v Zá­kupech. Díky spolupráci s úřadem práce na­bízíme i speciální nabídku práce pro Ukra­jince.

To je spousta práce a také asi starostí. Kde pro to vše berete motivaci?
Naše motivace vychází z křesťanských prin­cipů pomoci bližním v nouzi. Proto také jako základnu pro pomoc využíváme sbor Církve adventistů sedmého dne v České Lípě, který nás také od počátku finančně podporuje.

Pomohli jste mnoha lidem. Nejsi už unavený?
V tomto směru vše zůstává tak, jak to bylo na počátku. Ta touha pomáhat je tu po­řád a myslím, že v tom je i síla křesťanství.

A dnes jsem skutečně rád, že můžeme zúročit naše třináctileté zkušenosti právě v po­moci ukrajinským uprchlíkům. Jsme sou­částí krizového štábu města Česká Lípa, a protože se naše aktivity díky dobrovolnic­tví v sociálních zařízeních a domácnostech velmi brzy rozšířily na území celého okre­su, tak prakticky působíme ve všech vět­ších městech na Českolipsku. Od roku 2017 se naše aktivity rozšířily i na území celého Libereckého kraje, kde jsme organizova­li udělování cen Křesadlo pro dobrovolníky ze všech oblastí – od dobrovolných hasičů až po dobrovolníky v ekologii a kultuře pro celý Liberecký kraj. Od roku 2018 úzce spolupra­cujeme s nově založenou pobočkou ADRA v Liberci, se kterou teď dokončujeme pilot­ní projekt Regionálního dobrovolnického centra Libereckého kraje. Když srovnám, jak fungovala ADRA před 13 lety a jak funguje nyní, tak tam vidím obrovský pokrok.

Počítali jste na začátku, že to bude „běh“ na tak dlouhou dobu?
Myslím, že ano. Od počátku jsme věděli, že to bude na mnoho let. Byly samozřej­mě i chvíle, kdy jsme se zamýšleli nad tím, co dále, ale vždy se ukázala nová výzva, nová příležitost pomáhat. Přišla pandemie koro­naviru a nyní válka na Ukrajině. A teď po­pravdě nevíme, co dříve. Vyplácíme finanční podporu ukrajinským uprchlíkům, hledá­me jim ubytování i práci a zajišťujeme do­provod na úřady a k lékařům. Je toho hod­ně, co se dá dělat. Kromě toho jako takovou specialitu uvádíme letos do provozu elektro-rikšu, která bude sloužit klientům tří sociál­ních zařízení ve městě Česká Lípa.

Je něco, co tě na této službě a pomoci druhým překvapilo nebo stále překva­puje?
I přes všechny negativní zkušenosti mě stá­le udivuje a překvapuje, že patříme mezi nejštědřejší národy v Evropě i na světě. Je to vi­dět i při pomoci ukrajinským utečencům. Také mě překvapuje, že pokaždé, když dáme výzvu, tak se nám přihlásí noví dobrovolníci ochotní pomáhat. Aktuálně máme 60 dlou­hodobých dobrovolníků na pomoc v soci­álních a zdravotnických zařízeních a domácnostech a 10 dobrovolníků na pomoc ukrajinským uprchlíkům, 3 dobrovolníky na rikšu – a hlásí se další.

Zůstali ti v paměti nějaké příběhy lidí, kterým jste pomohli?
Vzpomínám si na vyřízení osobního ban­krotu zdravotní sestry se dvěma nezletilý­mi dětmi, kterou podvedl její soused (ručila za půjčku, kterou nesplácel). Pohledávka či­nila přes půl milionu Kč, splátky 5 let a pak se vše podařilo ukončit. Měl jsem radost, že jsme mohli pomoci. Paní už na tom byla psy­chicky velmi špatně, protože banka přepro­dala pohledávku do Irska a s novými správci dluhu se nedalo komunikovat. Vše se nako­nec podařilo zdárně uzavřít.

Pamatuji si také na manžele seniory, kte­rým jsme vyřizovali osobní bankrot (máme řadu případů, kdy senioři pomáhají mlad­ší generaci a sami se pak dostávají do dlu­hové pasti) v situaci, kdy již byla vyhlášena exekuce na dluhy ve výši 250 tisíc Kč. Díky asistenci naší pracovnice u exekutorského soudu v Liberci manželé spláceli 5 let a po opětovném soudním řízení se případ mohl pro ně úspěšně uzavřít.

Moje poslední otázka je jiná: co by měli lidé dělat, aby vaše služby nepotřebo­vali?
To je zvláštní otázka. Co se týká našeho In­formačního centra pro rodiny ve finanční tísni, tak je to možná zdánlivě jednodušší – lidé by měli žít odpovědně, neutrácet za zby­tečné věci a usilovat o vytvoření finanční re­zervy. Lidé by se měli snažit nežít na dluh, protože v životě přichází řada nečekaných situací, jako je ztráta zaměstnání, úraz, ne­moci, které naprosto naruší vaše plány a kal­kulace a neumožní tyto finanční závazky pl­nit.

Je také moc důležité dbát na vzájemné vztahy, abychom nebyli sami, měli přátele, rodinu, nemuseli se rozvádět. Protože v jednotě je síla. A každý vztahový rozkol, každý rozvod tuto jednotu oslabuje. Proto opuště­né matky s dětmi patří mezi naše nejčastější klienty. V dobrovolnickém centru pomáhá­me, aby lidé doma a v sociálních zařízeních nebyli sami. A právě tam je vidět, jak je po­třebné pečovat o vzájemné vztahy. V rodi­nách držet více pohromadě a mít se nezištně rádi. A pokud to jde, zajistit ve stáří pomoc doma, v prostředí, na které jsou lidé zvyklí.

Dnes se nabízí mnoho možností díky finančnímu příspěvku na péči a díky rostou­cí síti sociálních služeb. A pokud senior musí být v sociálním zařízení, neměl by se ocit­nout v úplné společenské izolaci, ale měl by vnímat, že stále patří do své rodiny. Na ukrajinských uprchlících vidíme, jak je hroz­né přijít o střechu nad hlavou, utíkat, abys­te si zachránili holý život. Ještě těžší však je přijít o své rodiny, blízké přátele a důvěr­né vztahy. Nevzdávejme se tedy dobrovolně našich blízkých vztahů, protože ty nás doká­žou udělat skutečně šťastné.

Děkuji za rozhovor.
Jan Libotovský