Případ NEJISTOY A NEJEDNOZNAČNOSTI

Byla jsem trochu nervózní. Studovala jsem druhý semestr obecné chemie a pocit, že nejednám správně, ve mně vyvolával nervozitu. V dospívání jsem psala texty o umění a hrála vážnou hudbu. Hudbu jsem také vystudovala na univerzitě a své studium zakončila bakalářským titulem (přitom jsem se šikovně vyhýbala všem „seriózním" vědám).

Když jsem se tedy jako třicetiletá rozhod­la vrátit do školy a získat magisterský titul v oboru přírodních věd, musela jsem pro­jít všemi vědeckými kurzy, kterým jsem se dříve tak důkladně vyhýbala. Znamenalo to také postavit se všem svým „nepříjem­ným pocitům" z toho, že nejednám správně. I když jsem úspěšně absolvovala první se­mestr, stále jsem měla dojem, že obor obec­né chemie pro mne není tím pravým.

Aby toho nebylo málo, mé pocity ještě zesilovalo srovnávání vědy a víry. Protože jsem věřící, měla jsem — stejně jako mnoho dalších lidí — nesprávnou představu, že víra je v rozporu s vědou. Vážně jsem uvažovala nad tím, zda je možné si při vědeckém bádá­ní zachovat skutečnou víru. Během prvního dne vyučování se mi všechny tyto myšlenky neodbytně honily hlavou.

Když přišla moje profesorka, pustila se rovnou do práce. Představila osnovu před­mětu a začala všemi běžnými věcmi typic­kými pro první den vyučování. Potom řekla jednu z těch věcí, kterou sama sice nepo­važovala za důležitou, ale pro mne se stala spouštěčem zásadní osobní proměny mého vztahu ke studiu vědy. Řekla toto: „Během tohoto semestru se budeme věno­vat některým tématům, která možná někteří z vás úplně nepochopí a někteří si uvědomí, že to, o čem budeme mluvit, skutečně ve všem úpl­ně nesedí. Když si to uvědomíte, vyvolá to ve vás otázky. Půjdete za mnou a budete žádat od­povědi. Chci vám hned na úvod říci následující: když ve vás vznikne nejistota a pochybnosti, za­chovejte klid."
To mě šokovalo. Vždycky jsem se do­mnívala, že věda rovná se logické uvažování a fakta. Nenapadlo mě, že věda je také mís­tem pro neurčitost a nejednoznačnost.

Nejen konkrétní fakta a důkazy?

V tom okamžiku jsem prožila proměnu — z vnějšího pozorovatele, který vědeckou prá­ci pouze sleduje, na přímého účastníka, kte­rý klade zvídavé otázky. Celý život jsem se nesprávně domnívala, že věda je jen pro lidi, kteří se zabývají konkrétními fakty a důkazy. Ve vědeckém poznání však nejde jen o to. Věda nám také pomáhá klást zvídavé otázky, hledat, testovat a (pokud budete mít oprav­du štěstí) získat dostatek důkazů na podpo­ru zkoumané hypotézy. A v tomto procesu je toho nejasného více, než jsem si kdy dokáza­la představit.

Ochota mé profesorky mluvit o nejisto­tě podnítila mou zvědavost. Zároveň se však pro mne stala pozvánkou, abych se mezi vě­decky založenými lidmi cítila jako doma.
Má vyučující mi dala najevo, že moje otáz­ky a pochybnosti jsou v pořádku. Věda není jen pro ty, kdo již mají odpovědi. Ve skuteč­nosti je spíše místem pro lidi, kteří si kladou otázky a dokážou žít i s nejistotou a pochyb­nostmi.

Nejistota je v pořádku

Většina z nás nemá ráda nejistotu. Je pro­ti naší přirozenosti položit otázku a pak ji nechat nezodpovězenou. Konkrétní pravidla a přesvědčení nám poskytují pocity jisto­ty a bezpečí. Ve skutečnosti se dokonce do­mnívám, že čím je civilizace vyspělejší, tím větším problémem se pro ni nejednoznač­nost stává.

V této oblasti však má věda, víra a politika mnoho společného. Často prohlašujeme, že „Bible toto jasně říká", a sdělujeme to se stejnou jistotou, s jakou říkáme, že „to věda dokázala" nebo že „to máme pod kontrolou". Ve světě přírody jsou často některé věci tak trochu mezi, kdy je třeba rozlišovat jemné rozdíly (soumrak, svítání, obojživelníci, hermafroditi). Většina z nás však nedokáže o podobných odlišnostech diskutovat se svými přáteli nebo spolupracovníky či na rodinných setkáních ani minutu. A to vůbec nehovořím o komentářích na sociálních sítích.

 

Rozumím tomu, proč se ztrácíme v bo­jích o absolutní skutečnosti. Učení a principy jsou důležité — a nalezení shody nebo konsenzu nejen ukazuje moudrost, ale zároveň kultivuje společenství těch, kdo spo­lu souhlasí. Navíc pomáhá také určovat pra­vidla i praxi. Během několika posledních let však sleduji znepokojivě klesající úroveň této společenské komunikace. A tak uvažu­ji nad tím, jestli jde skutečně v našem hle­dání jistoty vždycky o pravdu. Nebráníme se nejistotě spíše kvůli potřebě vlastní jistoty? Pro mne to byl právě dar nejistoty a nejed­noznačnosti, který mne uvedl do společen­ství lidí zabývajících se vědou. A stále více zjišťuji, že mi tato otevřenost schází ze stra­ny mých ostatních blízkých, známých, společnosti i církve. Existuje ale vůbec nějaký důvod pro přijetí nejistoty?

Nejistota nutí hledat

Přestože nejistotu nemáme rádi, pocit jis­toty často vede k tomu, že si přestáváme klást otázky. Musím v této chvíli myslet na text z Bible, kde je nám v Matoušově evan­geliu řečeno: „Proste, a bude vám dáno; hle­dejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno." I když si tato slovesa často vykládáme, jako by šlo o jednorázový čin (prosit, vyhledat, zaklepat), rozkazovací způsob sloves v novozákonní řečtině by bylo lépe překládat ve smyslu nepřetržitého dotazování, hledání a klepání. Co když totiž začneme být tak se­bevědomí ve svých jistotách a odpovědích, že se přestaneme ptát?

Tento biblický text mi říká, že je v pořád­ku, když nás v životě provází mnoho nejas­ností. Text nás nevybízí k tomu, abychom pouze poprosili, nalezli nebo zaklepali, ale vede nás k tomu, abychom se neustále pta­li, hledali a klepali. K takovému jednání nás ovšem nevede pocit vlastní jistoty.

Najít to, co opravdu potřebujeme

Za jeden z nejvíce frustrujících a zároveň fantastických aspektů Bible považuji to, když v ní lidé Bohu položí zdánlivě logic­kou otázku, a Bůh odpoví něco, co s tématem vlastně nesouvisí. Například ve 21. ka­pitole Janova evangelia je příběh o setkání Petra a Ježíše na břehu jezera. Petr se ze­ptal Ježíše: „Pane, co bude s ním? (Myslel na apoštola Jana.) A Ježíš mu v odpovědi neře­kl o Janovi vůbec nic. Namísto toho mu dal dvojznačnou odpověď, ve které mu praktic­ky řekl: „Proč se chceš zabývat Janem? Ty mě následuj." V Bibli a zvlášť v evangeliích často nečteme přímou odpověď na polože­nou otázku, ale odpověď, která odpovídá na hlubší potřebu tazatele. Ježíš věděl, že Petr nemusí o Janovi vědět vůbec nic. Potřeboval přemýšlet o svém vlastním vztahu k Ježíši a druhým lidem.

Ve svém vlastním životě víry jsem se znovu a znovu setkávala s otázkami, o kte­rých jsem si myslela, že na ně musím znát odpověď. To není ale to, co nezbytně po­třebuji. Ve skutečnosti často hledám spoje­ní, sounáležitost a ujištění, že mne někdo má rád. I když přímá odpověď může v da­nou chvíli uspokojit, častokrát se stává, že nejednoznačná odpověď mne spíše přivede k tomu, co opravdu potřebuji poznat — důvě­ru a spolehnutí.

Nejistota může prohloubit naši víru

Mnozí z nás začali nejistotu vnímat jako špatnou věc. Když o někom řekneme, že je „nevěřícím Tomášem", určitě to není žád­ná pochvala. Když však přemýšlím nad oka­mžiky, kdy jsem se nejvíce přiblížila Ježíši, vždycky to začalo váháním, obavami a ne­zodpovězenou otázkou. Moje víra se často posiluje právě v období nejistoty.

V Bibli je zaznamenán příběh, ve kte­rém Ježíš kráčející po vzedmuté hladině je­zera pozval svého užaslého následovníka Petra, aby vystoupil z lodi a po vodě přišel až k němu. Petr poslechl a vykročil do nejis­toty. Vodní hladina rozhodně nepřipomíná pevnou půdu pod nohama, ale místo naopak velmi nejisté. Podle starověkého vyprávění Petr po několika krocích po hladině do­stal strach, začal se topit a volat Ježíše, aby mu pomohl a zachránil ho. Ježíš jej hned vy­táhl a vyzval Petra k větší důvěře. Kdyby ne­existovala nejistota, neexistovala by ani sku­tečná víra. Kdyby měl Petr jistotu, že dokáže zázračně chodit po vodě, pak by nepotřebo­val mít víru. Spisovatelka Anne Lamottová napsala: „Protikladem víry není pochybnost, ale sebejistota. Nejistota se často stala vý­chozím impulzem k tomu, aby moje víra nej­více rostla.“

Sám Ježíš na toto téma poznamenal: „Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili“ (Jan 20‚29). Jinými slovy, požehnaní jsou ti, kteří věří, přestože (nebo spíše právě proto, že) se spokojili s nejistotou.

Jsem přesvědčená, že naše úsilí o získá­ní jistoty něco stojí. Určitě to není tak, že absolutní hodnoty jsou špatné. Naši touhu po absolutních hodnotách ale často nepohá­ní touha po pravdě, ale spíše naše touha cítit se bezpečně, protože máme pravdu. Postoje, které vytvářejí dělící hradby mezi těmi, kdo jsou uvnitř, a těmi venku, nám nenechávají žádný prostor pro hledání.

Ježíš nás ale ve věci víry zve právě k tomu, abychom při našem hledání jisto­ty nezapomínali, že „věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme“ (Židům 11‚1), a to se ve skutečnosti nejlépe ukazu­je na skutečnostech, které nejsou zjevné – nejsou nikde kolem nás vidět. Tyto jemné odstíny (nejednoznačnost, otázky, pochyb­nosti a nejistota) zdaleka nejsou projevem umírající víry, ale jsou naopak právě tím místem, kde se naše víra projeví silněji.

Zatímco naše ochota smířit se s nejis­totou napomáhá naší vlastní víře, zve také ostatní, aby se k nám přidali se svou vlast­ní zkušeností víry. Jak jsem dávno zjistila ve vysokoškolské posluchárně, ani církev by neměla být místem pouze pro lidi, kteří se řídí předem hotovými odpověďmi. Měla by být spíše místem pro lidi, kteří hledají a kte­ří si kladou otázky.

Mnohé z nás v životě zaskočí okamži­ky, kdy věci jednoduše nevycházejí a ne­jdou podle našich plánů a představ. Když se to stane, spokojme se s nejistotou. Jako Petr z lodi, vykročme do nejistoty s důvěrou v Boha. Namísto toho, abychom se takových situací báli, můžeme naopak zjistit, že naše víra roste nejsilněji právě uprostřed nejistot. To je pozvánka pro všechny, kdo hledají.

Elle Berryová je spisovatelkou a výživovou poradkyní na severozápadním pobřeží USA. Bloguje na ChasingWhippoorwills.com.