TADY STOJÍM... NEBO UŽ NE? V ČEM SPOČÍVÁ PROBLÉM náboženství

Lutherova jistota byla důsledkem jeho vnitř­ního přesvědčení založeného na vlastních zkušenostech s Bohem a na tom, co obje­vil v Bibli. Svět si často tento pozoruhodný příběh z minulosti připomíná. Slábne totiž optimismus ohledně budoucnosti křesťan­ských církví. Co se ve společnosti stalo, že tolik lidí ztrácí přesvědčení předchozích generací?

V mnoha oblastech života vycházíme při plánování budoucnosti z minulé zkušenosti. Avšak změny v současné společnosti i v osobním životě probíhají mnohem rychleji než kdykoli předtím. Náš život se během krátké doby může zcela zásadně změnit. To, co bylo dříve spolehlivou zkušeností, se stá­vá nepoužitelné. To hodně přispívá k nejis­totě v různých oblastech našeho života. Po­dívejme se na některé trendy, které formují naši dnešní společnost.

Statistiky například ukazují obrovský nárůst světové populace. Svět je dnes glo­bálně propojený a to změnilo naši společ­nost. V Lutherově době lidé nevěděli o li­dech v různých částech světa. Dnes můžeme přímo navazovat kontakty s lidmi z jiných kontinentů. Dalším důsledkem globalizace je také pluralita v mnoha oblastech ži­vota, včetně náboženství. V Lutherově době se muslimové, hinduisté, buddhisté a mno­ho dalších náboženství nacházelo ve vzdá­lených zemích. Dnes můžete žít ve stejné čtvrti s věřícími všech těchto náboženství. Ale soužití je možné jen tehdy, když společnost pluralitu přijímá. Jak jinak by mohli žít lidé patřící k odlišným kulturám a nábožen­stvím společně v jedné komunitě?

Zdá se, že společnost přijímá i další zá­sadu: relativismus. To je názor, že vzájemné přijetí víry druhých je prospěšné, protože jsme všichni součástí stejného příběhu. Pro­to v takové společnosti nikdo nesmí tvrdit, že je tím, kdo zná ten správný příběh o ži­votě. Dnes by se dokonce i Luther mohl do­stat do potíží se svým „zde stojím a nemo­hu jinak...“

Dalším zásadním trendem, který formu­je společnost, je urbanizace. Stovky milio­nů lidí opouští venkovské oblasti a stěhují se do městských center, která poskytují vědu, filozofii, zábavu a další služby. Vše jsou to aktivity, které se nezajímají o víru v Boha, a tak čas, který lidé tráví přemýšle­ním o otázkách víry, se radikálně zmenšil.

Bylo by možné zmínit se o mnoha dal­ších trendech, které nás formují, jako je třeba vliv médií a individualismus. Jis­tě máme dostatek důkazů, abychom dospě­li k závěru, že v tomto stále se rozvíjejícím a složitém světě nám minulé zkušenosti a odvěká víra příliš nepomáhají. Proto v tomto změněném kontextu hledají lidé novou orientaci.

V čem je problém náboženství? Jednou z nejdůležitějších rolí náboženské víry je podpora lidí při hledání odpovědí na existenciální otázky a zvládání nejistot lid­ské existence. To platí především pro křes­ťanské církve, protože všechny sdílejí bib­lické pověření k následování milosrdného života Ježíše Krista. Mezi potřebami společ­nosti a posláním křesťanských církví tedy panuje shoda. Jak je tedy možné, že stále více lidí nepovažuje křesťanskou víru za důležitou? Rostoucí počet odchodů z círk­ví spíše ukazuje na vážné napětí mezi církví a společností. Evropa se vyznačuje úbytkem počtu členů křesťanských církví.

Odborníci popsali tři důvody ztráty reli­giozity zaměřené na církev:

  1. Modernizace a zlepšení materiální­ho života. Rozvoj sociálního zabezpečení v různých zemích zmenšil roli sociální prá­ce konané církvemi. Státní sociální služby uspokojují potřeby většiny evropských spo­lečností.
  2. Rozčarování z náboženství. Lidé ztra­tili schopnost zakoušet ve svém životě Boží působení. Mnozí již nejsou ochotni čekat na Boží jednání, ale chtějí vzít svůj život a osud do vlastních rukou. Sebeurčení je pro ně dů­ležitější než náboženské přesvědčení.
  3. Dějiny křesťanských církví. Vztah mezi církví a společností byl v minulosti často zatížen konflikty, které se projevova­ly v různých tématech. Důvod, proč někte­ří lidé nemají pozitivní vztah k církvi, spočí­vá také ve způsobu, jakým se církve chovaly mezi sebou i k jednotlivcům.

Tyto tři faktory a další aspekty vážně ztěžu­jí hledání křesťanských odpovědí na otázky, s nimiž se dnes evropská společnost potýká. Nebylo by tedy lepší, kdyby se všichni víry zřekli? Je vůbec potřeba se stále zabývat exi­stenciálními otázkami? Existují adekvátní náhrady náboženské víry, jistoty a nadě­je? Nebo bychom měli změnit náboženství či křesťanské vyznání za něco perspektivnější­ho? Zastánci sekularizace mají o správných odpovědích na tyto otázky jen velmi málo pochybností. Už nyní předpovídají úplný zá­nik náboženství a očekávají obrat k nenáboženským hodnotám. Historický vývoj spo­lečnosti je ale často překvapivý a výzkumy evropských trendů odhalují nečekané sku­tečnosti.

Touha po náboženství?

Sekularizace neznamená ztrátu smyslu ná­boženství. Naše touha po smyslu, souná­ležitosti, užitečnosti a praktické spiritua­litě si stále žádá pravdivé odpovědi. Dnes si ale můžeme svobodněji vybrat, kde a jak chceme naše touhy uspokojit. Globalizovaná společnost nám poskytuje nespočet možností a příležitostí. Zdá se však, že náš život je příliš krátký na to, abychom vše otesto­vali, a tak mohli provést srovnání a cílenou volbu orientace svého života. Individualis­tické hledání životního smyslu stávající na­bídka církví neuspokojuje a církve stále ztrá­cejí členy.

V naší společnosti, která se orientuje na spotřebu, jsou naše touhy a přání říze­ny pestrými nabídkami mnoha poskytovate­lů. To vše může vést k tomu, že ani neznáme překvapivý faktor, který přispívá k jejich úspěchu: rozsáhlé využívání náboženských prvků v médiích a marketingu. Bojan Go­dina publikoval svůj výzkum na univerzitě v Heidelbergu o neviditelném náboženství podprahového marketingu. Došel k závěru, že hluboko v našich srdcích se skrývají touhy, přání a pocity. Toužíme po transcendent­ní identitě a jsme přesvědčeni, že musíme být něčím jedineční. Lidé doufají, že někdo objeví jejich jedinečnost a ocení ji. Toužíme po dokonalosti v lásce, vytrvalosti, doved­nostech, síle a dobrotě. Potřebujeme je, pro­tože náš svět není dokonalý a častokrát ani naše životy nebo věci kolem nás nejsou do­konalé.

Proto toužíme po něčem, co nás přesa­huje. Doufáme, že někdo zasáhne a změní naši situaci k lepšímu. Všechny tyto lidské touhy se objevují ve filmech a v marketingo­vých kampaních kolem nás. Pokaždé, když se díváme na film, obvykle prožíváme krát­ký „příběh záchrany“. Vidíme hlavní hrdiny, kteří jsou schopni velké lásky, vytrvalos­ti a obětavosti. Po prožití šťastného konce si užíváme pocit uspokojení, který přenášíme do svého každodenního života.

Naše náboženské touhy využívají také obchodníci pro obchodní účely. Výzkumy ukazují překvapivé trendy i v těch nejseku­lárnějších zemích. Podle sociologických úda­jů je dnes Česká republika vnímána jako jedna z nejméně náboženských zemí na svě­tě – s více než 80 procenty obyvatel, kteří se neztotožňují s žádnou církví, ale kteří jsou zároveň otevřeni netradičním a necírkev­ním formám transcendence. Ano, stále v nás existuje touha po jistotě v oblasti nadpřiro­zena. Co můžeme udělat pro to, aby někdo tuto touhu uspokojil?

Zjevení je základ pravého náboženství

Neexistuje vědecká shoda na tom, co přes­ně je vlastně náboženství. Můžeme ale kon­statovat, že náboženství je sociálně-kulturní systém obsahující příběhy, kterým je třeba věřit. Navíc stanovuje morální zásady a cho­vání, tedy světonázor a soubor etických zá­sad. Stručně řečeno, náboženství je pro­středek, kterým lidé popisují nadpřirozeno a následně k němu tak přistupují.

Mezi tisíci odlišnými náboženstvími, která dnes ve světě existují, zjišťujeme, že křesťanství jde zcela jinou cestou. Zatímco náboženství se obvykle točí kolem lidské­ho zájmu o to, jak se přiblížit a přistupovat k nadpřirozenu, v křesťanství je to jinak.

V samém jádru křesťanství nacházíme Boha, který v osobě Ježíše Krista zjevuje sám sebe. Bůh neočekává, že se lidé přiblíží k němu. Jeho láska a soucit ho přiměly k mi­mořádným činům, které změnily dějiny lid­stva. Sám Bůh se stal člověkem a přišel do našeho světa a zjevil se skrze Ježíše Krista. Proto je biblický příběh mezi ostatními ná­boženstvími jedinečný. Život bez Božího zje­vení končí v palčivé nejistotě. Čeho lidé ne­jsou schopni dosáhnout, učinil Bůh ze své lásky a péče o lidi, aby skoncoval s tím, co se stalo. Stal se člověkem a zjevil svou přirozenost, laskavost a moc. Vlastně tak poskytl vše, co lidé potřebují k tomu, aby dosáhli neotřesitelné jistoty — díky svému spoje­ní s ním.

V Bibli i v dějinách světa můžeme vidět dostatek důkazů o životní proměně, kterou prožili ti, kdo v Boha uvěřili. Před Ježíšovým vzkříšením byli jeho učedníci naplněni stra­chem a nejistotou. Dokonce ze strachu utek­li a skrývali se. Co se stalo, že se nakonec stali hrdiny světových dějin? Vzkříšený Me­siáš se jim zjevil ve své moci.

Už od samého počátku se Bůh vždy dává poznat těm, kteří ho hledají. Ježíš to potvr­zuje slovy: „Proste, a bude vám dáno, hledej­te, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hle­dá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevře­no" (Matouš 7,7.8). Bůh zaslibuje, že jej na­jdeme, pokud jej budeme hledat celým svým srdcem (Jeremjáš 29,13). Objevujme Boží zjevení v přírodě, v dějinách, ve svém život­ním příběhu, v přátelství, ve zkušenostech těch, kdo v Boha věří. Avšak tím nejhlubším zdrojem, kde se Bůh představuje, je Boží slo­vo, Bible. Tam můžeme objevit fascinující příběh lásky, ve kterém hlavní roli hraje náš Stvořitel a Zachránce. Když budeme hledat to, co Bůh pro nás udělal, budeme překvape­ni, že prožíváme rostoucí a neochvějnou jistotu i v tomto nejistém světě.

László Szabó, PhD., je proděkanem teologie na Theologische Hochschule Friedensau v Německu a je také vedoucím Institutu misijních studií Arthura Daniellse.
Působil jako univerzitní lektor, misionář a kazatel v Tanzanii, Maďarsku a Německu. Jeho výzkum se zaměřuje na rozvoj víry, společnosti a náboženství a mezikulturní studia. Jeho nejnovější kniha Mission: Content in Context vyšla v nakladatelství Oxford Centre for Mission Studies (Oxford, Regnum Books, 2021).