Budoucnost je spojená s nadějí

Jak můžeme zabránit tomu, aby nás v dnešní nejisté době nepohltil všudypřítomný strach a obavy z budoucnosti? Co nás může zachránit před paralyzující hrůzou a beznadějí? Nebo ještě správněji: KDO nás může před strachem ochránit?

Bible nabízí konkrétní řešení. Na svých stránkách totiž mluví o tom, že Bůh jako jediný má pro lidstvo trvalé východisko. A slíbil, že nám pomůže čelit nejrůznějším katastrofám a životním krizím, aniž bychom ztratili naději. Poselství Písma nás totiž vede k přesvědčení, že Kristus stojí na naší straně. Jeho zaslíbením můžeme důvěřovat. To on nám dodává důvěru, když říká: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ (Židům 13‚5)

Ve 21. kapitole Lukášova evangelia Ježíš mluví o naší době. „Lidé budou zmírat strachem a očekávání toho, co přichází na svět.“ A text pokračuje dále: „A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ (Lukáš 21‚27.28)

To, zdali nás pohltí strach, nebo budeme naplněni nadějí, záleží na tom, o čem přemýšlíme a čím se zabýváme. Jestliže neustále sledujeme přírodní katastrofy, nejrůznější pohromy a nemoci, pak naše srdce bude naplněné strachem a obavami z budoucnosti. Ježíš nás však vyzývá: „Zvedněte hlavu!“ Proč? Když se totiž naopak budeme dívat do nebe, spatříme Ježíše a objevíme sílu jeho zaslíbení. V Kristu nacházíme důvěru a nebývalou jistotu. Díky Kristu dokážeme pozvednout svůj zrak nad životní nejistoty a těžkosti a naše srdce naplní neochvějná jistota. Jistota, která pramení z víry v toho, kdo nás miluje věčnou, nekonečnou a nevyčerpatelnou láskou. Vztah ke Kristu nás chrání před našimi obavami a strachy.

Bible nás opakovaně vybízí: „neboj se“ nebo „nemějte strach“. Osobně jsem nespočítal, kolikrát Bible tyto výrazy používá. Jeden autor si však povšiml, že výraz „neboj se“ je v Bibli zaznamenán 365krát. To je vlastně jedno povzbuzení na každý den v roce! Bůh nechce, abychom se báli, a tak nám to každý den připomíná. Vyzývá nás, abychom si odpočinuli v jeho lásce, důvěřovali jeho milosti a radovali se z jeho moci.

 

Na naše problémy nejsme sami

V jednom z nejnádhernějších zaslíbení Bible starozákonní prorok Izajáš zapisuje Boží slova svému lidu: „Neboj se, vždyť já jsem s tebou.“ (Iz 41‚10). Proč bychom se tedy měli bát? Ježíš je s námi. Ať už v životě procházíme čímkoli, on je vždy na naší straně.

„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“ (Iz 41‚10)

I když vidíme všude kolem nás nemoci, utrpení a problémy, nemusíme se bát. To proto, že Ježíš je s námi. Již dříve v knize proroka Izajáše je napsáno: „Řekněte nerozhodným srdcím: Buďte rozhodní, nebojte se!“ (Izajáš 35‚4)

Důvod, proč se nemusíme bát, nespočívá v tom, že věříme tomu, že nikdy neonemocníme. Našeho ochromujícího strachu nás zbavuje vědomí, že ať už jsme zdraví, nebo nemocní, Kristus je stále s námi.

 

To nejlepší je teprve před námi

Vzpomeňme si na Jóba, jehož postihla snad nejtěžší krize, se kterou se může člověk setkat: v krátké době přišel o velký majetek, ztratil všechny své děti a postihla ho těžká nemoc. Jeho manželství se otřásalo v základech. Přesto uprostřed své nejhlubší osobní krize a utrpení v důvěře volal: „Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem ... (já) uzřím Boha“ (Jób 19‚25.26). Jak je to možné?

Jób měl naprostou jistotu, že ty nejlepší dny jsou ještě před ním a že jednoho dne spatří Boha tváří v tvář. Do té doby mu byla nadějí víra, že: „Bůh je má spása“ (Jób 13‚16). Jób žil v důvěře ve svého Boha, který nejenom slíbil, že s ním bude v každé chvíli, ale také ho ujistil, že ho čeká ještě lepší budoucnost.

Dokonce i tehdy, když se v našem životě objeví velká ztráta nebo život ohrožující nemoc, může naše víra vycházet ze zaslíbení, že jednoho dne přijde Ježíš a vezme nás domů. Stejně jako Jób věříme, že Boha uvidíme tváří v tvář. Ježíš nás o tom ujistil slovy, která platí také pro nás. „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“ (Jan 14‚1–3) Ježíš brzy přijde znovu a onoho nádherného dne se s ním setkáme. Slzy, nemoci, utrpení, a dokonce i smrt bude minulostí. Nemají žádné místo v přítomnosti milujícího Boha.

Víra však neznamená, že nikdy nemůžeme onemocnět. Žijeme v narušeném světě, a i když pro své zdraví uděláme vše, může přesto přijít nemoc či smrt. Pokud k tomu dojde, můžeme se jednoduše spolehnout na zaslíbení Boží blízkosti. Bůh je s námi v nemoci i v našem zármutku. On nás neopustí, ani když nějaký virus zaútočí na naše tělo.

 

Nemoc ani smrt nemají poslední slovo

Další důvod, proč nemusíme žít ve strachu, je, že nám Bůh poodhalil budoucnost. Víme, že nemoc či smrt nemají v našem životě poslední slovo. Kristus však ano. Ježíš Kristus nás ujišťuje, že se na naši Zemi vrátí. Slyšíme o hladomoru, zažíváme zemětřesení. Pociťujeme neklid a napětí mezi národy, dozvídáme se o nebezpečí jaderného konfliktu. Procházíme globální změnou klimatu. Vidíme nemoci, které si berou životy lidí po tisících.

I když se díváme na všechny tyto věci, přesto máme naději, která nám umožňuje přežít v těch nejtěžších chvílích. Můžeme prožívat pocit jistoty, který nás provede skrze těžkosti. Klidná důvěra je založena na čtení poslední knihy Bible – knihy Zjevení. Z ní víme, jak příběh naší Země skončí. Ve Zjevení 21‚4.5 je napsáno: „...a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl: ‚Hle, všecko tvořím nové.‘“

Očekáváme „blažené splnění neděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista“ (Titovi 2‚13). Tato naděje nám pomáhá podívat se dál, za to, co se momentálně děje. Naděje zaměřuje náš pohled na to, co teprve přijde. Můžeme se podívat dále, přes dnešní den až k zítřku. Můžeme se podívat přes současnou nemoc až ke dni, kdy budeme zdraví. Můžeme se podívat přes viry, které kolují v našem vzduchu, až k čistému vzduchu v prostředí, kde už žádná nemoc nebude.

Současná situace nás může přivést blíže k Bohu. Zve nás k tomu, abychom se na něj zcela spolehli. Ukazuje nám, že v tomto světě nemáme žádnou jistotu. Kristus je naše jediná záruka bezpečí a jistoty. On je naším Spasitelem, Vykupitelem, Zachráncem a přicházejícím Králem.


Jak bychom měli reagovat na nejrůznější krizové situace, které nás postihují? Nedávné události by nás měly probudit. Pocit ohrožení nám může pomoci uvědomit si naléhavost doby, ve které žijeme. Zároveň by nám měl také připomenout, že tento narušený svět není naším trvalým domovem.

Uprostřed této tragické pandemie promlouvá Kristus ke mně i k vám. Naše životy jsou křehké, zranitelné a naše tělo může podlehnout v boji se smrtelnou nákazou. Bible však mluví o tom, že Ježíš nás chce zachránit před strachem, a proto nás ujišťuje o realitě věčného života. Nyní je vhodná doba pozvat Ježíše do svého života, aby naplnil naše srdce láskou a nadějí a posílil naše rozhodnutí připravit se na jeho brzký příchod.